Mantsalehden talvinumero olkaapa hyvät!

Mantsalehden talvinumeron äkkinäinen ilmestyminen on yksi varmimmista kevään merkeistä talitiaisen laulun ohella. Lehti pitää sisällään mm. erilaisia testejä, jotta voisit olla parempi kuluttaja, hallitusnaamaston sekä muuta sekalaista viihdykettä teidän iloksenne. (Kuvien laatu on vähän suttuista, koska tiedoston koosta piti kompressoida noin -87%. Jos jollain on joku fiksu ratkaisu tähän koko-ongelmaan, niin pistäkää viestiä mantsalehden toimitukselle). Lehden voit lukea tästä linkistä: Talvinumero

Atlaksen fuksitiedote -23

Atlaksen fuksitiedote vuosimallia -23 on nyt julkaistu! Tämä tietopaketti sisältää kaiken tarpeellisen opiskelijaelämään siirtymiseen. Kyseinen informaatio voi olla tarpeellista myös palaaville opiskelijoille! Tiedotteen löydät tästä linkistä: Fuksitiedote

Mantsalehden talvinumero on nyt julkaistu!

Mantsalehden talvinumero on nyt julkaistu! Tämä tajunnanräjäyttävä viihtymispaketti sisältää mm. hallitusesittelyn, lemmikkikatsauksen ja us-ko-mat-to-man bulkkilager- ja chilipähkinävertailun. Lehden löydät tästä linkistä: (Lehti väliaikaisesti pois luettavista)

Atlaksen hallitus ja toimihenkilöt vuodelle 2023

Puheenjohtaja: Saara Heikkinen

Varapuheenjohtaja: Emma Kostama

Sihteeri: Elli Luusalo

Taloudenhoitaja: Annika Stenberg

Edunvalvontavastaava: Lumikki Pylvänäinen

Jäsen- ja tietosuojavastaava: Aku Pulkkinen

Tiedotusvastaava: Saskia Sikiö

Tapahtumavastaavat: Liina-Lotta Vierikko, Kaapro Keränen ja Olli Oinonen.

OLuT-vastaavat: Vilja Männistö ja Saskia Sikiö.

Webmaster: Aku Pulkkinen

Kulttuurivastaava: Sara Solastie

Urheiluvastaava: Eino Jauhiainen

Loimu-vastaavat: Laura Raitavuo ja Annika Stenberg.

PSMS-vastaava: Joni Viitala

EGEA-vastaava: Joni Viitala

Tilavastaavat: Mikko Lahti ja Liina-Lotta Vierikko.

Graafikko: Vilja Männistö

Mantsalehden päätoimittaja: Aarne Tähtimeri

Mantsalehden toimittajat: Alarik Parikka, Aku Pulkkinen, Meeri Alahuhtala ja Mikko Lahti.

Yhdenvertaisuusvastaavat: Kaapo Qvintus, Alina Rekilä, Lumikki Pylvänäinen, Ville Sauramäki, Aarne Tähtimeri, Matias Mäntynen ja Kaapro Keränen.

UUDET PESTIT:

Taloudenhoitajan apuri: Elli Luusalo

Somevastaava: Vilja Männistö

Veriryhmätoiminnan vetäjä: Anna Rönnqvist

Atlas ry:n hallituksen kannanotto Oulun yliopiston keskustakampushankkeeseen

Atlas ry järjesti ainejärjestönsä opiskelijajäsenille suunnatun kyselyn keskustakampushankkeeseen liittyen. Kyselyllä kartoitettiin ainejärjestön mielipiteitä hankkeeseen liittyen. Vastauksia kyselyyn saatiin 99 kappaletta. Kysely avattiin keskiviikkona 2.2.2022 ja suljettiin perjantaina 11.2.2022, jonka jälkeen ainejärjestön hallitus on käynyt kyselyn vastauksia läpi perusteellisesti.

Atlas ry:n järjestämästä kyselystä ilmenee jäsenistön huomattava tyytymättömyys nykyistä keskustakampushanketta kohtaan. Atlaksen jäsenistö on kyselyssä ilmaissut olevansa tyytymätön muun muassa kampushankkeen viestintään, päätöksenteon läpinäkyvyyteen sekä tiedekunnan tutkimuksen tarpeiden huomioimiseen. Atlaksen jäsenistö piti kyselyssä erittäin tärkeänä yliopiston kampuksen poikkitieteellisyyden säilymistä. Suurin osa vastanneista ei lisäksi ole valmis siirtymään Raksilaan nykyisen hankkeen mukaisesti.

85% vastanneista ei pitänyt yliopiston hankkeen viestintää tarpeeksi läpinäkyvänä ja selkeänä. 87% ei kokenut mahdollisuutta vaikuttaa keskustakampushankkeeseen. Noin puolet olivat kokeneet hankkeen viestinnän sekä osallistavuuden riittämättömäksi tai jopa harhaanjohtavaksi. Yliopisto on järjestänyt kampuksen opiskelijaosallistamista erittäin epätasa-arvoisesti. Ainejärjestöjä on kutsuttu hyvin vaihtelevin määrin hankesuunnittelutilaisuuksiin. Etenkin luonnontieteellistä tiedekuntaa on osallistamismahdollisuuksissa syrjitty keskimääräistä enemmän. Yliopiston rehtori on argumentoinut Kalevan haastattelussa (S. Aitoaho, 19.2.2022) opiskelijoiden haluavan puhua asioista, jotka eivät ole vielä suunnittelupöydällä. Atlaksen jäsenistön kritiikki keskittyy kuitenkin nimenomaan osallistamismahdollisuuksiin jo pidettyjen tilaisuuksien osalta ja toisaalta Raksilaan tulevaisuuden kampuksen sijaintina ylipäätään. Opiskelijoille suunnatuissa kyselyissä ei ole ollut mahdollisuutta jättää omaa sanallista palautetta tai negatiivista palautetta. Tiedekunnittain järjestetyissä työpajoissa puolestaan monivalintakyselyiden vastausvaihtoehtoja muutettiin kesken kyselyiden. Pidämme tällaista osallistamista luonnollisesti hyvän tieteellisen ja tutkivan käytännön vastaisena.

Kyselyn mukaan 69% vastaajista kokee, että keskustakampusta suuniteltaessa luonnontieteellisen tiedekunnan tutkimuksen tarpeet on huomioitu huonosti tai erittäin huonosti. 76% vastaajista piti erittäin tärkeänä maantieteen tutkimuksen ja opetustoiminnan sijaitsemisen samalla kampuksella. Maantieteen tutkimusyksikkö on viestinyt Atlaksen hallitukselle pitävänsä tärkeänä ainejärjestön fyysisen läheisyyden synergiaetujen saavuttamiseksi. Ainejärjestö on lisäksi saanut huolestuttavia yhteydenottoja tutkimusyksikön tulevien tilojen riittämättömyydestä keskustakampuksella. Nykyinen keskustakampushanke tarjoaa yksikölle avokonttoritiloja ja aikoo poistaa säilytystilaa henkilökunnan puolelta. Myös vapaakappalekirjaston säilyttäminen koetaan tarpeellisena. Vastaajista 92% koki sen säilyttämisen vähintään jonkin verran tärkeäksi ja loput 8% ei osannut sanoa. On harvinaista, että meillä on näin poikkeuksellisen hyvä kirjasto kampuksellamme, joka toimii monipuolisena tiedonlähteenä sekä opiskelutilana, eikä sitä tulisi poistaa tai supistaa nykyisestä.

Poikkitieteellisyys ja yhtenäiskampuksen tarjoamat synergiaedut ovat pohja opiskelijakulttuurin luomiselle ja sen ylläpitämiselle. Atlaksen kyselyn vapaan sanan osiossa vastauksista (yht. 31 kpl) noin puolet nostivat esiin nykyisen kampuksen poikkitieteellisyyden tärkeyden ja roolin suurimpana yksittäisenä Oulun yliopiston vetovoimatekijänä. Sanallisista vastauksista nähdään myös, että vastaajat ovat huolissaan kampuksen kahtiajaon vaikutuksista opiskelijayhteisöön. Oulun yliopisto on saanut kansallista sekä kansainvälistä tunnustusta nimenomaan Euroopan suurimman yhtenäiskampuksen mallista ja se nähdään kyselyidenkin mukaan Oulun ulkopuolella vetovoimaisena etuna. Atlaksen kyselyyn vastaajista lähes kaikki (99%) kokivat vähintään jonkin verran tärkeäksi kampuksen poikkitieteellisyyden. Atlaksen kyselyssä tulevaisuuden kampuksen parhaaksi sijainniksi 89 vastaajaa esitti Linnanmaata. Kontinkankaalle ääniä annettiin 20 ja Raksilalle 12. “En osaa sanoa” sai yhden äänen. Kysymyksen vapaavalintaiseen muut-vaihtoehtoon annettiin 7 vastausta, joista 6 toi esiin huolen tulevan kampuksen tilojen laadusta ja tilan riittävyydestä yhteiskampukseksi.

Atlas vastustaa etäopetuksen normalisoitumista keskustakampushankkeen myötä. Oulun yliopiston koulutusrehtori on todennut etäopetuksen voivan jatkua myös pandemiatilanteen jälkeen ja Suomen yliopistoissa panostetaan nyt merkittävästi tulevaisuuden etä- ja hybridiopetukseen. Kilta on huolissaan vastaanottamistaan opiskelijoiden jaksamiseen ja mielenterveyden haasteisiin liittyvistä yhteydenotoista. Koronapandemia on toiminut koejaksona etätapahtumille ja etäosallistumiselle. Atlaksen hallitus on todennut kokemuksen kautta ettei etäosallistuminen kykene toteuttamaan yhteisöllistymistä tai uusien opiskelijoiden kiinnittymistä oppilaskuntaan. Myös opintoihin kiinnittyminen vaikeutuu. Mikäli keskustakampus toteutuu nykyisen suunnitelman mukaan, ei tiloista saa säästää siirtämällä opetusta pysyvästi verkkoon.

Blanko ry:n ja Oulun yliopiston Humanistinen Kilta ry:n teettämiin keskustakampuskyselyihin verrattuna Atlas ry:n teettämässä kyselyssä ilmeni enemmän tyytymättömyyttä kampushankkeeseen liittyvästä viestinnän laadusta ja tiedon saatavuudesta. Atlaksen osalta koettiin myös verrattuna eniten, että oman tiedekunnan tarpeet on huomioitu huonosti. Selkeimmin muista kyselyistä erottuivat oman alan tutkimuksen ja opetustoiminnan pysyminen samalla kampuksella ja kampuksen poikkitieteellisyys, jotka koettiin erittäin tärkeiksi suuren enemmistön äänillä.

Kampushankkeessa tulisi ottaa paremmin huomioon Linnanmaan opiskelijoiden ja henkilökunnan tarpeet. Hankkeen nykytilan vaikuttamismahdollisuuksien pitäisi olla asianosaisille opiskelijoille laajemmat ja hankkeeseen liittyvän viestinnän avointa. Raksilan kampukselle siirryttäessä luonnontieteellisen tiedekunnan tarpeet tulisi huomioida nykyistä tarkemmin, sekä mahdollistaa tutkimuksen ja opetuksen pysyminen samalla kampuksella. Ylipäätään poikkitieteellisyyden ja kampuksen yhtenäisyyden tulisi säilyä. Maantieteen opiskelijoille sivuainemahdollisuudet ovat laajat ja saatavilla lähes joka tiedekunnan opinnoista. Nykyisen kaltainen poikkitieteellinen yhteiskampus tarjoaa loistavat puitteet eri sivuaineopintojen valitsemiselle. Sen sijaan Linnanmaan kampuksen hajauttaminen keskustaan ja Linnanmaalle hankaloittaisi sivuaineopintojen suorittamista. Jos Raksilaan on siirryttävä, tulisi sivuaineopiskelijat ottaa huomioon kampushankkeessa. Edellä mainitut seikat tukevat sitä, ettei Atlas ry kannata siirtymistä kolmen kampuksen malliin opiskelijoiden ja opiskelijayhteisön edun vuoksi. Ainejärjestö ei pysty hyväksymään keskustakampushanketta nykyisellään.

Opiskelijakuntansa edun puolesta.
– Atlas ry:n hallitus

Atlaksen keskustakampuskyselyn tulokset: Kampuskysely