Säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Atlas – Oulun yliopiston maantieteen opiskelijat ry (Y-tunnus 2844146-5) ja sen kotipaikka on Oulu.

 

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on:

– toimia poliittisesti sitoutumattomana etujärjestönä, edistää ja valvoa Oulun yliopiston maantieteen opiskelijoiden yleisiä ja yhteisiä etuja ja oikeuksia,

– toimia tiedonvälittäjänä valtakunnallisten ja alueellisten opiskelijajärjestöjen ja jäsenistön välillä,

– edistää jäsenistönsä ammatillisia, sosiaalisia, yhteiskunnallisia, liikunnallisia ja muita vastaavia pyrkimyksiä,

– toimia yhdistävänä siteenä opettajien ja opiskelijoiden välillä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

– voi liittyä muihin kansainvälisiin ja valtakunnallisiin opiskelijajärjestöihin,

– järjestää kokouksia, esitelmätilaisuuksia, illanviettoja, opintoretkiä, seminaareja ja kilpailuja,

– välittää jäsenistölleen opintomateriaalia voittoa tavoittelematta.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, ylläpitää kahvilaa tai opiskelijaravintolaa ja kirjakauppaa, kutakin ainoastaan yhdessä liikepaikassa, hankkia varoja viihde- ja virkistystapahtumilla, jäsenmaksuilla, avustuksilla, lahjoituksilla sekä harjoittaa muuta varainkeruuta, josta saatava tuotto liittyy välittömästi yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen. Toimintaansa varten yhdistys hankkii tarvittavat luvat.

 

3§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka opiskelee Oulun yliopistossa maantiedettä perustutkinto-opiskelijana ja joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Ennen näiden sääntöjen voimaantuloa saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut. Hallitus voi erottaa jäsenen myös, jos tämä on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Varsinainen jäsen erotetaan, tai hänen tulee erota yhdistyksestä, kun hän ei enää opiskele Oulun yliopistossa maantiedettä perustutkinto-opiskelijana.

 

5§ Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Jäsenmaksun suuruus voi olla eri varsinaisille jäsenille ja kannatusjäsenille.

 

6§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 7 muuta hallituksen jäsentä, joista jokaisella on oma vastuualueensa yhdistyksessä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

7§ Hallituksen kokoukset

Hallituksen kokouksista ilmoitetaan vähintään kolmea (3) vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen sähköpostilistalla. Lisäksi kokouksesta voidaan tiedottaa muulla koko yhdistyksen tavoittavalla foorumilla. Hallituksen kokoukset ovat yhdistyksen jäsenistölle avoimia ja heillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus kokouksissa.

 

8§ Toimihenkilöt ja toimikunnat

Yhdistyksen kokous ja hallitus voivat erityisiä tehtäviä varten asettaa toimikuntia ja toimihenkilöitä. Tällöin on määrättävä toimikausien pituudet sekä toimikuntien osalta myös vastuuhenkilöt.

 

9§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

 

10§ Tilikausi ja toiminnantarkastus

Hallituksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle (1-2) viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

 

11§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

12§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen sähköpostilistalla. Lisäksi kokouksesta voidaan tiedottaa muulla koko yhdistyksen tavoittavalla foorumilla.

 

13§ Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus,
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa,
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys,
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto,
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille,
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus,
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa,
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys,
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle,
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet,
 7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat,
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

14§ Ohjesäännöt

Ohjesäännöllä voidaan täydentää varsinaisia sääntöjä ja määrittää hallituksen, toimikuntien ja toimihenkilöiden toimintaa sekä yhdistyksen toiminnan kannalta tärkeitä asioita. Ohjesääntöjä voidaan muuttaa yksinkertaisella yhdistyksen kokouksen enemmistöllä. Kokouskutsussa on mainittava ohjesääntöjen muuttamisesta.

 

15§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.