Alue, kulttuuri ja yhteiskunta (790106A)

(ent. Aluemaantieteen johdantokurssi)

27.1.2020, tentaattori: Anssi Paasi

    1. Sosiaalinen spatialisaatio ja spatiaalinen sosialisaatio: pohdi näiden käsitteiden suhdetta. Pohdi myös esimerkkejä. / Social spatialization and spatial socialization: reflect the relations between these concepts. Reflect also examples.
    2. Millaisiin tekijöihin karttojen valta perustuu Denis Woodin mukaan. Pohdi myös esimerkkejä. / On which factors the power of maps is based according to Denis Wood. Reflect also examples.
    3. Millaisista näkökulmista käsin Clark ja Jones tarkastelevat alueiden Eurooppaa artikkelissaan? / From which perspectives Clark and Jones approach the Europe of Regions in their article?

4.12.2018, tentaattori: Anssi Paasi

1. Vertaa luennoilla esitettyjen eri tutkijoiden näkemyksiä territoriaalisuudesta ja territoriosta / Compare the views of various scholars on territoriality and territory that were introduced during the lectures
2. Mitä ovat paikan komponentit John Agnewin mukaan? / What are the components of place according to John Agnew
3. Alueiden institutionalisoitumisen vaiheet / The stages of the institutionalization of regions

8.2.2018, tentaattori: Anssi Paasi

1. Mitä Robert Sack sanoi territorioista ja territoriaalisuudesta / what did Robert Sack say about territory and territoriality
2. Absoluuttinen, relatiivinen ja relationaalinen tilakäsitys / Absolute, relative and relational concepts of space
3. Alueiden institutionalisoituminen / The institutionalisation of regions

20.12.2016, tentaattori: Anssi Paasi

1. Mitä ovat ”megaregion” ja ”city region”? / What are megaregions and city regions?
2. Relationaalinen näkökulma alueisiin. Miten se eroaa territoriaalisesta näkökulmasta? / Relational view on regions. How does it differ from territorial views?
3. Skaalan käsite maantieteessä / Concept of scale in geography.

7.12.2015, Tentaattori: Anssi Paasi
1. Sosiaalinen spatialisaatio ja spatiaalinen sosialisaatio: pohdi näiden käsitteiden suhdetta / Social spatialization and spatial socialization: reflect the relation between these concepts
2. Karttojen valta Woodin mukaan / The power of maps according to Wood
3. Danny Mackinnon pohtii artikkelissaan ns. uutta regionalismia. Mitä tämä käsite tarkoittaa? / Danny Mackinnon discusses about ”new regionalism” in his article. What does this concept mean?

7.1.2014, Tentaattori: Anssi Paasi
1. Please define: what does the institutionalization of regions mean?
2. What is the ”space of keywords” discussed in lectures?
3. Danny MacKinnon discussed about the differences between new and old regionalism in his article. What are the major differences (and possible common elements) between these?

16.12.2013, Tentaattori: Anssi Paasi
1. Please define: what does the institutionalization of regions mean?
2. What are absolute, relative and relational space in David Harvey’s terminology and what is their relation?
3. What is ”New regional geography” according to Anne Gilbert?

2.12.2013, Tentaattori: Anssi Paasi
1. What are discipline centric interpretations of region?
2. What is the ”space of keywords” discussed in lectures?
3. Danny MacKinnon discussed about the differences between new and old regionalism in his article. What are the major differences (and possible common elements) between these?

28.1.2013, Tentaattorit: Petri Hottola & Élise Lépy
1. Allen Scottin globaalin kapitalismin aluemalli mallina ja käytännössä (kerro esimerkkejä).
2. The landscape approach of regions.

7.1.2013, Tentaattorit: Petri Hottola & Élise Lépy
1. Kartan valta (kuvaile esimerkkejä)
2. The new forms of regional studies since the seventies
Information: the use of a dictionary is allowed

12.12.2011, Tentaattorit: Petri Hottola & Élise Lepý
1. Globaalin kapitalismin malli (Allen Scott). Kuvaile malli ja sen käytännön toteutuminen jossakin tapauksessa. (Hottola)
2. The landscape approach of regions (Lepy)

24.11.2008, Tentaattori: Petri Hottola
Lyhyet esseevastaukset, maksimissaan 3 sivua per kysymys.
1. Globaalin kapitalismin maantiede (Scottin malli)
2. Sosiaalinen konstruktionismi ja kartan valta
3. Toiseuttaminen oman identiteetin rakentamisessa ja reviirin rajaamisessa

15.11.2008, Tentaattori: Petri Hottola
Lyhyet, mutta perustellut esseevastaukset, maksimissaan 3 sivua per kysymys
1. Globaalin kapitalismin maantiede (Allen Scottin aluemalli)
2. Diskurssi alueidentiteetin rakentamisen välineenä
3. Stereotypiat maailmankuvan elementteinä
Kaikissa kysymyksissä odotetaan myös käytännön esimerkkejä

26.11.2007. Tentaattori: Anssi Paasi
1. Mitä tarkoittaa ”esitieteellinen aluekäsitys”? Anna joitakin esimerkkejä.
2. Ihmisen territoriaalisuus Sackin mukaan
3. Nationalismi ja kouluopetus: miten tämä suhde on ilmennyt suomalaisissa maantiedon kouluoppikirjoissa eri aikoina?

20.10.2003, Tentaattori: Juha Ridanpää
1. Miten tilan sosiaalisuus ja territoriaalisuus on liitetty uudessa aluemaantieteessä toisiinsa?
2. J.G. Granö toi teoksensa ´Puhdas maantiede´ myötä uusia metodologisia lähtökohtia maantieteelliseen tutkimukseen. Mitä tutkimuksessa itse asiassa muuttui?
3. EU:n kehittymisen jälkeen tapahtuneet muutokset ovat tuoneet tullessaan ns. ”alueellisen identiteetin renessanssin”. Miten tämä renessanssin voidaan havaita tapahtuneen Suomessa?