Johdatus maantieteeseen tieteenalana (790152P)

19.10.2021, Hjort/Ridanpää

1. (Ihmismaantiede, Juha Ridanpään osuus: ”Miten käsitteet ”tila”, ”maisema'”ja ”ympäristö” liittyvät toisiinsa ja mitä eroa niillä on? Käytä vastauksessasi käytännön esimerkkiä.”

2. (Luonnonmaantiede, Jan Hjortin osuus): ”Kerro perustellen ja esimerkkien avulla, minkälainen tieteenala luonnonmaantiede on.”

16.10.2018, Hjort/Ridanpä

1. Käsittele viittä käsitettä tai asiakokonaisuutta, jotka liittyvät luonnonmaantieteen kvantitatiiviseen vallankumoukseen.
2. Miten kehät(eli sfäärit), järjestelmät (eli systeemit), syklit ja mittakaava liittyvät luonnonmaantieteeseen?
3. Mitkä ovat maantieteen ydinkäsitteiden ”paikka” ja ”tila” keskeiset erot?
4. Miten territorio ja valta liittyvät toisiinsa?

2.10.2017, tentaattorit: Hjort/Ridanpää

Vastaa kaikkiin kysymyksiin.

1. Mainitse viisi luonnonmaantieteeseen keskeisesti liittyvää käsitettä tai asiakokonaisuutta. Kerro perustellen, miksi mainitsemasi asiat ovat tärkeitä luonnonmaantieteellisessä ajattelussa ja tiedonhankinnassa. Käytä vastaukseesi enintään kaksi konseptipaperin sivua. (10 p.)
2. Mitä tarkoitetaan tilan relationaalisuudella? Käytä vastaukseesi enintään yhtä konseptipaperin sivua. (5 p.)
3. Miten ’territorion’ käsite erottuu muista ihmismaantieteen avainkäsitteistä (kuten esimerkiksi tila, paikka, alue, ympäristö, maisema)? Käytä vastauksessasi enintään yhtä konseptipaperin sivua. (5 p.)

1.2.2016, tentaattorit: Vainikka/Hjort

1. Paikka kulttuurimaantieteellisenä käsitteenä. (Vainikka, 5 p.)
2. Mitä annettavaa mobiliteetti-käsitteellä ja maailmankaupunki-termillä voisi olla globalisaatiotutkimukselle? (Vainikka, 5p.)
3. Kvantitatiivinen vallankumous luonnonmaantieteessä. Käsittele lyhyesti viittä keskeistä käsitettä tai asiaa. (Hjort, 5p.)
4. Luonnonmaantieteelliset metodit ja informaatiolähteet. (Hjort, 5p.)

28.9.2015, tentaattorit: Vainikka/Hjort

1. Kohtaat pikku prinssin tapaaman maantietelijän. Mitä kerrot hänelle ihmismaantieteen luonteesta ja kiinnostuksen kohteita nykyään?
2. Miten territorio käsitellään maantieteessä?
3. Luonnonmaantieteen osa-alueet suomalaisessa tutkimusperinteessä
4. Kvantitatiivinen vallankumous luonnonmaantieteessä. Käsittele lyhyesti 5 keskeistä käsitettä tai asiaa.

14.10.2014, Tentaattorit: Ridanpää/Hjort

Vastaa kaikkiin neljään kysymykseen, enintään noin yksi konseptipaperin sivu per kysymys.

1. Mitä tarkoitetaan käsitteellä ”sense of place”? (Ridanpää, 5p)
2. Metaforinen tila (Ridanpää, 5p)
3. Prosessi/muoto -paradigma luonnonmaantieteessä (Hjort, 5p)
4. Luonnonmaantieteelliset metodit ja informaatiolähteet (Hjort, 5p)

14.10.2013, Tentaattorit: Hottola/Hjort

Vastaa kaikkiin neljään kysymykseen, enintään noin yksi konseptipaperin sivu per kysymys.

1. Ympäristödeterminismi ja possibilismi (ihmismaantiede, luennot, 5p.)
2. Miten paikattomat paikat, standardisointi ja globalisointi liittyvät toisiinsa? (ihmismaantiede, kirjallisuus (ja luennot), 5p.)
3. Kerro luonnonmaantieteellisen tutkimuksen päävaiheista esimerkin avulla. Käyttämäsi esimerkkitutkimus voi olla todellinen tai kuvitteellinen eli voit keksiä sen itse. (luonnonmaantiede, luennot, 5p.)
4. Millainen tieteenala luonnonmaantiede on Harrisonin (2009) mukaan? (luonnonmaantiede, kirjallisuus, 5p)

23.9.2013 Tentaattorit: Hottola/Hjort

1. Erilaiset maisemat (scapes). Kuvaile neljä esimerkkiä. (ihmismaantiede, luennot, 5 p.)
2. Miten paikattomat paikat, standardisointi ja globalisaatio liittyvät toisiinsa? (ihmismaantiede, kirjallisuus, (ja luennot), 5 p.)
3. Kvantatiivinen vallankumous luonnonmaantietessä. Käsittele lyhyesti viittä keskeistä käsitettä tai asiaa. (luonnonmaantiede, luennot, 5 p.)
4. Tulevaisuuden tutkimusteemoja ja -trendejä luonnonmaantieteessä. (luonnonmantiede, luennot ja kirjallisuus, 5 p.)

26.9.2011 Tentaattorit: Hottola/Hjort

Vastaa kaikkiin neljään kysymykseen. Vastauksen max pituus 1 sivu.

1. Erilaiset maisemat (scapes). Kuvaile 3 esimerkkiä. (luento)
2. Paikattomat paikat, standardisoinnin ja globalisaation tuotteina. (kirja)
3. Maantieteellisen tutkimuksen pääkohdat. Anna esimerkki (todellinen tai keksitty) maantieteellisestä tutkimuksesta. (luento)
4. Mitkä seikat ovat viime aikoina vaikuttaneet ja tulevat vaikuttamaan maantieteelliseen kehitykseen/ tutkimukseen Rhoadsin (2004) mukaan. (artikkeli)

29.9.2003. Tentaattorit: Karjalainen ja Luoma-aho

Luento-osa
1. Paikka maantieteellisenä käsitteenä
2. Globaalisti tärkeimmät ekosysteemit ihmiselle

Kirjallisuusosa
3. Symbolinen maisema kulttuurimaantieteellisenä kysymyksenä
4. Ihmistoiminnan vaikutukset pinta- ja pohjavesiin