Matkailumaantieteen johdantokurssi (790160A)

3.11.2014, Tentaarroti: Jarkko Saarinen

1. Mitä tarkoitetaan seuraavilla termeillä ja/tai asioilla? Vastaa lyhyesti (luennot)
a. Liminaalitila
b. Matkailusysteemi
c. Midsentrikko
2. Kuvaile matkailualueen elinkaarimalli sekä kirjallisesti että graafisesti. Kerro lisäksi mitkä ovat mallin taustalla vaikuttavat teoriat. (luennot ja Hall & Page)
3. Vastaa seuraavista (kys 3a tai 3b) vain toiseen
3a. Miten eri tavoin matkailun vetovoimatejiköitä voidaan jäsentää? (luennot: jako kolmeen tai kahteen eri käsitteelliseen luokkaan)
3b. Matkailutuotteen erityisluonne: vertaa matkailutuotteita muiden taloudenalojen tuotteiden kuluttamiseen. Millaisia vaikutuksia matkailutuotteen erityisluontella on matkailun tutkimukseen ja kehittämiseen? (luennot ja kirjat, erityisesti Hall, Muller & Saarinen)

27.1.2014, Tentaattori: Jarkko Saarinen

1. Miten eri tavoin matkailun vetovoimatekijöitä voidaan käsitteellisesti jäsentää? (Luennot: Jako kolmeen ja kahteen eri käsitteelliseen luokkaan)
2. Mitä tarkoitetaan matkailun epäsuorilla vaikutuksilla? Anna lisäksi esimerkki erilaisista epäsuorien vaikutusten ulottuvuuksista. (Luennot ja kirjallisuus).
3. Kuvaa matkailualueen elinkaarimalli ja sen eri vaiheet (nimeämällä kuvaajaan) graafisesti (Ei tarpeen kuvailla niitä kirjallisesti). Mihin elinkaaren vaiheeseen Cohenin matkailijatypologian tutkimusmatkailija mielestäsi sijoittuu (sijoita ko. tyyppi kuvaajaan). Perustele lyhyesti typologiavastauksesi; Miksi sijoitit ko. matkailijatyypin ko. vaiheeseen? (Luennot ja kirjallisuus).

7.1.2014, Tentaattori: Jarkko Saarinen

1. Määrittele seuraavat termit
a. Allosentrikko
b. Liminaalitila
c. Matkailuatraktio
2.
2a. Kuvaile lyhyesti matkailualueen elinkaarimalli, sen eri vaiheet ja Erik Cohenin selittäminen matkailijatyyppien yhteydet mallin vaiheisiin (kirjallisuus/luennot)
2b. Vastaa lisäksi luennoilla käydyn Saariselkä-esimerkin (matkailijatyypit) perusteella missä elinkaaren vaiheessa tulkitsisit kyseisen kohteen olevan. Perustele vastauksesi (luennot)

15.6.2013, Tentaattori: Jarkko Saarinen

1. Paikkatietoon (GIS) perustuvan tutkimuksen mahdollisuudet matkailun tutkimuksessa? (Hall & Page)
2. Matkailutuotteen erityisluonne: vertaa matkailutuotteita muiden taloudenalojen tuotteiden kuluttamiseen. Millaisia vaikutuksia matkailutuotteen erityisluonteella on matkailun tutkimukseen ja kehittämiseen? (kirjat, erityisesti Hall, Muller & Saarinen) ?
3. Kuvaa Brittonin matkailun eklaavi -malli syrjäseutujen aluetaloudessa. (Hall & Page)

7.1.2013, Tentaattori: Jarkko Saarinen

1. Paikkatietoon (GIS) perustuvan tutkimuksen mahdollisuudet matkailun tutkimuksessa? (Hall & Page)
2. Matkailualueen elinkaarimalli kuvaa matkailualueen kehitystä suhteessa aikaan.
2a. Mitkä tekijät mallissa ”kääntävät” matkailun kasvun vakiintumiseen tai laskuun?
2b. Mitkä tekijät puolestaan saavat aikaan mahdollisen uuden kasvun? (luennot + kirjat)
3. Mitä tarkoitetaan katalyyttisellä aluekehityksellä?

12.12.2011, Tentaattori: Jarkko Saarinen

1. Mitä tarkoitetaan katalyyttisellä matkailukehityksellä? (luennot)
2. Matkailualueen elinkaarimalli ja sen yhteys matkailijatyyppeihin? (luennot ja kirja: Hall, Muller & Saarinen)

14.11.2011, Tentaattori: Jarkko Saarinen

1. Määrittele lyhyesti seuraavat termit (luennot)
a. Integroitu matkailukehitys
b. Allosentrikko
2. Matkailun tutkimuksen asema ja sen muutos maantieteessä? (Hall & Page)
3. Matkailutuotteen erityisluonne: vertaa matkailua muiden taloudenalojen tuotantoprosessiin kuluttajanäkökulmasta. (Kirjat, erityisesti Hall, Muller & Saarinen)

26.11.2007, Tentaattori: Jarkko Saarinen

1. Selitä
a. sekundaarinen vetovoimatekijä
b. integroitu matkailukehitys
c. matkustustase
2. Matkailun elinkaarimalli (luennot)
3. Matkailun tutkimuksen asema ja sen kehitys maantieteessä (kirja)

5.11.2007, Tentaattori: Jarkko Saarinen

1. Selitä lyhyesti käsitteet
a. attraktio
b. matkailun alueellinen systeemimalli
c. matkustustase
d. katalyyttinen kehitys
2. Suomen matkailualuerakenne
3. Matkailun tutkimuksen asema ja sen muutos maantieteessä

6.11.2006, Tentaattori: Jarkko Saarinen

1. Selitä lyhyesti seuraavat käsitteet:
a) Matkailuattraktio
b) Matkustustase
c) Katalyyttinen kehitys
2. Mitkä Cohenin matkailijatyypit sopivat mihinkin elinkaarimallin vaiheeseen? Perustele lyhyesti valintasi.
3. Paikkatietojärjestelmä (GIS) ja sen soveltaminen matkailun ja virkistyksen tutkimuksessa (kirja)