Kulttuurimaantieteen erityisteemat (790305A)

17.6.2016, tentaattori Anssi Paasi

Tenttikirja: Jouni Häkli ”Meta hodos – johdatus ihmismaantieteeseen”

1. Mitä on positivistinen tutkimus ja millaisiin tutkimuksen lähtökohtiin se sopii
2. Konstruktionismi: pohdi kriittisesti kielen merkitystä ”maailmamme” rakentamisessa
3. Humanistisen maantieteen tavoitteet

9.5.2003, tentaattorit P-T. Karjalainen, P. Kymäläinen ja J. Ridanpää

1. Aineellinen, kokemuksellinen ja kulttuurinen: maisema eri perspektiiveistä (Karjalainen)
2. Poststrukturalistisen ajattelun vaikutukset paikan käsitteeseen (Kymäläinen)
3. Miten tieteen eri metodologisia näkökulmia voidaan soveltaa kaunokirjallisuuden maantieteellisessä tutkimuksessa (Ridanpää)

26.5.2003

1. Representaatio ja sen kritiikki kulttuurimaantieteessä (Kymäläinen)
2. Millaisia eri lähtökohtia on otettava huomioon sovellettaessa orientalismin teroriaa kulttuurimaantieteellisessä tutkimuksessa? (Ridanpää)
3. Taide ja taideaineistot maantieteellisen tutkimuksen mahdollisuutena (Karjalainen)