Kirjatentti (790347A)

__.__.20__, Tentaattori: ___

Kirja: Koskela, Hille. Pelkokierre.

    1. Pohdi omia tai muiden kokemuksia kaupunkitilassa liikkumisesta. Miten riskit vaikuttavat tähän? Miten kirjan lukeminen on muuttanut käsityksiäsi? Käytä hyväksesi kirjan esimerkkejä ja teorioita.
    2. Pohdi tilankäyttöä neljän eri artikkelin kautta. Millaisia tilankäyttötapoja on eri ihmisryhmien välillä? Millä tavoin tilaa otettiin artikkeleissa haltuun ja minkälaisia konflikteja siitä syntyi? Millaista olisi hyvä tilankäyttö kaikkien ihmisryhmien kannalta? 

24.8.2018, Tentaattori: Tuomo Alhojärvi

Kirja: Koskela, Hille. Pelkokierre. (2009).

Pohdi kirjan pohjalta kaupunkisuunnittelun asemaa toisaalta turvallisen kaupunkitilan luomisessa ja toisaalta julkisen tilan oikeudenmukaisuuden rapautumisessa. Miten tällaiset rajanvedot (inkluusio – ekskluusio) kohdistuvat erilaisiin ihmisryhmiin? Anna esimerkkejä.

TAI

Pohdi omia kokemuksiasi kaupunkitilassa liikkumisesta ja elämisestä. Millaiset riskit vaikuttavat omaan tai läheistesi liikkumiseen ja miten kirja auttoi niiden pohtimisessa? Entä millä tavoin yhteiskunnassa ja arjessa voitaisiin toimia pelkokierteen katkaisemiseksi ja luottamuksen vahvistamiseksi? Peilaa kirjasta tuttuihin käsitteisiin ja tapausesimerkkeihin.

16.12.2013, Tentaattori: Vilhelmiina Vainikka

A: Worldwatch Institute (2008). Maailman tila 2008 kestävä talous. 267 s.
1. Pohdi kestävän sijoittamisen hyötyjä ja merkitystä.
2. Mitä tarkoitetaan hyvinvoinnin paradoksilla?

B: Kaivola, Taina & Hannele Rikkinen (toim.) (2003). Nuoret ympäristöissään: lasten ja nuorten kokemus-maailma ja ympäristömielikuvat. 307 s.
3.Kartat ja maantieteen opetus. Pohdi miten ja miksi eri karttoja voi käyttää opetuksessa hyväksi.
4. Postmodernin yhteiskunnan luomat haasteet maantiedon opetukselle.

C: Lehtinen, Ari (toim.), (2005). Maantiede, tila, luontopolitiikka: johdatus yhteiskunnalliseen ympäristötutkimukseen. 309 s.
5. Pohdi käsitteiden perhesukupolvi, sukupolvi ja sukupolviyksikkö sisältöä. Miten ne liittyvät maantieteelliseen tutkimukseen? (Semi)
6. Kaupunkitila ja valta.

14.10.2013, tentaattori Vilhelmiina Vainikka

Vastaa kahteen kysymykseen. Yksi kysymys / kirja. Vastaa niiden kahden kirjan osalta, jotka ilmoitit ilmoittautumisesi yhteydessä.

Kirja A: Worldwatch Institute (2008). Maailman tila 2008 Kestävä talous.

1. Miten kestävät yhteisöt ja sosiaalinen pääoma liitetään kirjassa toisiinsa? (essee)
2. Ilmastonmuutoksen ja energiatalouden kytkökset. Pohdi asiaa myös Suomen näkökulmasta.

Kirja B: Kaivola ym. (2003). Nuoret ympäristöissään: lasten ja nuorten kokemusmaailma ja ympäristömielikuvat.

3. Humanistinen maantiede ja lasten ympäristöjen tutkimus.
4. Tilanne luokkahuoneessa: Sinä opettajana pyydät oppilaita piirtämään miellekartan maapallosta. Suunnittele tarkempi tehtävänanto kyseiseen pyyntöön ja selitä miksi teetätät sellaisen tehtävän oppilailla? Mitä hyötyä siitä olisi maantieteen opettamisessa opettajalle ja oppimisessa oppilaille? (essee)

Kirja C: Lehtinen (2005). Maantiede, tila ja luontopolitiikka: johdatus yhteiskunnalliseen ympäristötutkimukseen.

5. Selitä mitä tarkoitetaan luonnon yhteiskunnallisella rakentumisella? (Sorsa)
6. Millaisina maantieteellisetkin käsitteet luonto ja tila näyttäytyvät lukemisesi perusteella? Pohdi käsitteitä ja niiden tulkintoja esimerkein.

28.1.2013, Tentaattori: Vilhelmiina Vainikka

Vastaa yhteen kysymykseen per kirja.

A) Kaivola & Rikkinen:
1) Perustele lukemasi perusteella, miksi maantieteen opettaminen/opiskelu on tärkeää peruskoulussa?
2) Koulumaantieteen rooli kestävän kehityksen edistäjänä ja opettajana.

B) Maailman tila 2008:
3) Kirjan teemana on kestävä talous. Valitse 3 mielestäsi suurinta haastetta kestävän kehityksen toteuttamisessa talouden näkökulmasta. Perustele valintasi ja pohdi.
4) Ilmastonmuutoksen ja energiatalouden kytkökset. Pohdi asiaa myös Suomen näkökulmasta.

12.12.2011, Tentaattori: Maaria Niskala

Vastaa kahteen kysymykseen, kysymys/kirja

A) Kaivola, Rikkinen (2003). Nuoret ympäristöissään.
1. Maantiede kulttuurikasvattajana
2. Selitä lapsen tilatajun kehittymisen vaiheet: topologinen, projektiivinen ja euklidinen.

B) Lehtinen (2005). Maantiede, tila, luontopolitiikka.
3. Ylä-Lappi traditionaalisena, suojeltuna ja turistisena erämaana
4. Luonnon Toiseksi märittelyn historialliset juuret

13.8.2011

Valitse kaksi vastattavaa kysymystä, yksi kummastakin kirjasta.

Kirja A: Lehtinen: Maantiede, tila, luontopolitiikka; Johdatus yhteiskunnalliseen ympäristötutkimukseen.
1. Luontokäsityksen poliittisuus Ylä-Lapin kontekstissa (Rytteri).
2. Millaisina maantieteellisetkin käsitteet luonto ja tila näyttäytyvät lukemasi perusteella? Pohdi käsitteitä ja niiden tulkintoja esimerkein.

Kirja B: Worldwatch-instituutti: Maailman tila 2008; Kestävä talous.
1. Mitä tarkoitetaan hyvinvoinnin paradoksilla?
2. ”…suurin käyttämätön voimavara maailmanlaajuisen köyhyyden ja siitä aiheutuvien ympäristöongelmien ratkaisussa ovat köyhät itse.” Pohdi ja perustele.