Aluekehityksen ja aluepolitiikan erityisteemat (790350A)

14.8.2017
Jonne Hytönen
1. New Public Service Tore Sagerin mukaan.
2. Suunnittelijan tehtävä uudesssa strategisessa aluesuunnittelussa (new strategic spatial planning) Louis Albrechtsin mukaan.
3. ”Where planning history is taught at all […], it is usually told in terms of these narratives, presenting an unbroken and unproblematic development that produces a singular object called `planning` that can be traced from Babylon to LOndon and New York.” Miten genealoginen näkökulma (genealogical perspective) Margo HUxleyn mukaan eroaa tavanomaisesta suhtautumisesta suunnittelun historiaan? Halutessasi voit hyödyntää yllä olevaa siteerausta vastauksessasi.

13.4.2015, Tentaattori: Vesa Väätänen

1. Määrittele lyhyesti käsitteet:
a) Uusi julkisjohtaminen (New Public Management)
b) Strateginen navigointi (strategic navigation)
c) Genealogia (genealogy)
d) Sosiaalinen pääoma (social capital)

2. Essee: Utopiat ja kaupunkisuunnittelu (David Pinder)

3.11.2014, Tentaattori: Vesa Väätänen

1. Selitä käsitteet:
A) Sosiaalinen pääoma
B) Hallinto (governance)
C) Genealogia
D) Sosiaalinen autopoeesi

2. Essee: Suunnittelijoiden rooliristiriidat

9.8.2014, Tentaattori: Satu Kivelä

Vastaa molempiin tehtäviin

1. Määrittele käsitteet:
A) Genealogia (genealogy)
B) Strateginen navigointi
C) Hallinta (governance)
D) Sosiaalinen autopoeesi (social autopoiesis)

2. Essee: Suunnittelun historia ja lähtökohdat (Margo Huxley)

14.6.2014, Tentaattori: Satu Kivelä

Vastaa kumpaankin esseellä:
1. Suunnittelun historia ja lähtökohdat (Margo Huxley)
2. Suunnittelijan rooli ja siihen liittyvät ristiriitaisuudet uuden julkisjohtamisen (New Public Management) ja kommunikatiivisen suunnitteluteorian näkökulmista (Tore Sager)

2.12.2013. Tentaattori: Satu Kivelä

1. Selitä käsitteet:
a) Kompleksisuusteoria
b) New Strategic Planning
c) Planning Practice
d) Sosiaalinen pääoma

2. Kirjoita essee jommasta kummasta:
a) Suunnittelijan rooliristiriidat
b) Jean Hillierin johdantokappaleessa mainitsemat käsitteelliset haasteet suunnittelussa

13.5.2013, Tentaattori: Satu Kivelä

Kirja: Hillier J & P Healey (2010) (toim.) The Ashgate research companion to planning theory: conceptual challenges for spatial planning.

Tehtävä 1: määrittele lyhyesti seuraavat käsitteet (a-d):
a) Spatiaalinen suunnittelu (spatial planning)
b) Sosiaalinen autopoeesi (social autopoiesis)
c) Kompleksisuusteoria (complexity theory)
d) Kommunikatiivinen suunnittelu (communicative planning)

Tehtävä 2: valitse a TAI b:
a) Margo Huxley tarkastelee tekstissään suunnittelun historiaa. Kirjoita essee Huxleyn käsittelemistä kriittisistä lähestymistavoista suunnittelun kehittymiseen ja lähtökohtiin.
b) Kirjoita essee Jean Hillierin johdannossa esiin tuomista spatiaalisen suunnittelun käsitteellisistä haasteista.

3.12.2012, Tentaattori Johanna Hautala

Kirja: Hillier J & P Healey (2010) (toim.) The Ashgate research companion to planning theory: conceptual challenges for spatial planning.

Task 1: Define the following concepts in short:
a) Green New Deal (GND)
b) Social autopoiesis
c) Planning practice
d) Complexity theory

Task 2: Choose one of the following titles and write an essay:
a) Evolutionary approach and uncertainties of planning
b) In the introduction Jean Hillier considers the conceptual challenges of spatial planning. Write an essay with a title: Conceptual challenges of spatial planning