Ympäristö ja yhteiskunta (791302A)

1.12.2003. Aineistotentti, materiaali saa olla mukana

Kokkolanvaaran moottoriurheilun monitoimikeskusta suunnitellaan yleiskaavassa varatulle alueelle Kuusamon tien varteen Hannusperän (32km Ouluun) ja Arkalan välille. Sen vaikutusalueeksi on arvioitu Kuusamon tien suunnassa noin 8 km ja pohjois-eteläsuunnassa noin 5 km (kartat olivat paperi Kalevassa ollut kartta, ja ilmeisesti peruskartasta kopioitu – eivät tekijänoikeussyistä tässä.)

Sinulle on jaettu Kalevan artikkeli ja maastopohjakartta suunnittelualueesta samassa mittakaavassa, joten voit nähdä maankäytön nykytilanteen alueella ja arvioida muutosten ympäristövaikutuksia.

1. Arvioi suunnitellun moottoriurheilukeskuksen rakentamisvaiheen ympäristövaikutukset nykytilanteeseen verrattuna liitteiden pohjalta. Samoin arvioi moottoriurheilukeskuksen toiminnan vaikutukset alueella asuvien ihmisten asuin- ja toiminatympäristöön (huomaa, että Mannisjärven ja Hannusperän – Mannisenjärven asutusta ei ole Kalevan artikkelissa) ja mm. Hannusperän koulun toimintaan. Esitä myös monitoimikeskuksen toiminnasta aiheutuvat muut ympäristöuhkat alueella. (Luoma-aho)

2. Ekologinen selkäreppu (Luoma-aho)

3. Kokkolankankaan monitoimikskuksen hankkeessa on meneillään YVA. Miten ympäristölupahakemus sen valmistuttua etenee? Mikä on eri viranomaistahojen rooli luvan käsittelyssä? (Åman)

4. Analysoi moottoriurheilukeskuksen nykyistä vaihetta ympäristökonflicktin näkökulmasta. (Rusanen)

Aineistotentti, kaikki materiaali saa olla, myös tuulivoimalakirjoitus

1. Tuulienergian alueelliset tuotantomahdollisuudet Suomessa (tentaattori Luoma-aho) LIITE: Lehtileike tuulivoimasta Suomessa

2. Mitä ekologisella jalanjäljellä mitataan ja mitä sinä jätetään huomiotta ympäristöstä? (Luoma-aho)

3. Esittele lyhyesti EU:n ympäristöpolitiikka ympäristöohjelmien avulla (Åman)

4. (Rusanen)
a) Ympäristöparadigmojen merkitys ympäristökysymysten ratkaisemisessa
b) Taloudellinen ohjaus ympäristönsuojelun ohjausjärjestelmien kokonaisuudessa