Maantieteen historia ja filosofia (791601S)

14.10.2013, Tentaattori: P.T. Karjalainen

1) Millaista on hyvä tieteellinen käytäntö?
2) Keskeisiä tietoteoreettisiä kysymyksiä.
3) Eksistentiaalinen maantiede.

30.9.2013, Tentaattori: P. T. Karjalainen

1. Ihmismaantiede (kulttuurimaantiede) ja luonnonmaantiede. Millaisia yhteisiä intressejä – esimerkiksi tutkimustehtäviä – niillä voi olla? Miten vuoropuhelu niiden välillä voi olla mahdollista ja toteutua?
2. 1950-luvun alussa yhdysvaltalainen Fred Schaefer hyökkäsi rajusti perinteistä maantieteellistä tutkimustapaa vastaan. Erityisenä kohteena oli Richard Hartstonen teos ”The Nature of Geography”. Mistä tässä oli kysymys? Mihin suuntaan maantiede lähti muutaman vuoden kuluttua kehittymään?
3. Mitä maantieteen kulttuurinen käänne tarkoittaa?

22.10.2012, Tentaattori: P.T. Karjalainen

1. Mitä ovat hyvän tieteellisen käytännön vastaiset teot?
2. Maantieteen kvantitatiivisen paradigman synty.

1.10.2012, Tentaattori: P.T. Karjalainen

1. Epistemologia
2. Humanistisen maantieteen asetelma ja tavoitteet

26.9.2011, Tentaattori: P.T. Karjalainen

1. Miten näet maantieteen ja filosofian välisen suhteen
2. Verifikaatioargumentti
3. Aposteriorinen tieto

10.3.2008, Tentaattorit: Miska Luoto ja Regis Rouge-Oikarinen

1. Miska Luoto (Vastaa lyhyesti kolmeen kysymykseen neljästä):

1. Comten positivismin metodologiset säännöt
2. Looginen empirismi
3. Maantieteen kehitys Suomessa viimeisen 160 v aikana
4. Charles R. Darwinin näkökulmien vaikutukset maantieteessä

2. Regis Rouge-Oikarinen (vastaa kahteen kysymykseen seuraavista kolmesta):

1. Selitä lyhyesti mikä on etiikka ja mitkä ovat etiikan peruskäsitteet?
2. Tarkastele ontologisia käsityksiä seuraavien peruskäsitteiden avulla: materialismi, idealismi ja realismi?
3. Mitä Descartes tarkoittaa todellisuuden kahdentumisella?

ja esittele lyhyesti Berkeleyn koulukuntaa!

16.2.2004, Tentaattori: P. T. Karjalainen

1. Mitä tarkoittaa:
a) verifikaatioargumentti
b) ontologinen monismi;metodologinen monismi
c) paradigman käsite kuhnilaisessa tieteen kehityksen mallissa
2. Millaisia historiankirjoituksen lähtökohtia on olemassa maantieteen historian kirjoittamiseksi?
3. Millaisia asioita kuuluu hyvään tieteelliseen käytäntöön?

8.3.2004

1. Mitä tarkoittaa
a) tieteen kehityksen internaalinen/externaalinen aspekti
b) klassinen positivismi
c) maantieteen strukturalistinen metodologia
2. Humanistisen maantieteen lähtökohdat
3. Tiedon rajat Immanuel Kantin mukaan

29.3.2004

1. Mitä tarkoittaa
a) ontologinen monismi
b) verifikaatioargumentti
c) tieto a priori ja a posteriori
2. Miten Thomas Kuhn mallittaa tieteen kehitystä?
3. Mitkä ovat maantieteen humanistisen metodologian keskeiset lähtökohdat