Metodisia erityiskysymyksiä luonnonmaantieteessä (791626S)

25.3.2012, tentaattori: Jan Hjort

Vastaa kaikkiin kysymyksiin!

1) Mallit ja mallintaminen luonnonmaantieteessä (5p)

2) Selitä yhdellä/muutamalla virkkeellä seuraavat käsitteet (5p)
– Spatiaalinen autokorrelaatio
– Gridilähestymistapa
– Vastemuuttuja
– Logistinen regressio
– Otanta

3) Mihin tekijöihin tulisi kiinnittää huomiota, kun kaupunkialueiden ilmanlaatua mallinnetaan tilastollisin (land-use regression) menetelmin? (5p)