Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät maantieteessä (791639S)

28.11.2016, Tentaattorit: Joni Vainikka & Marja Lindholm

1. Muuttujien tarkastelu on olennainen osa kvantitatiivista tutkimusprosessia. Minkälaisia seikkojia muuttujien tarkastelussa otetaan huomioon ennenkuin edetään aineiston analyysiin (max 2 sivua) (8p)

2. Selitä lyhyesti (6p)
a) Vaihteluväli
b) Spatiaalinen autokorrelaatio
c) Epäparametrinen testi
d) Yksiselitteisyys
e) Testisuure
f) Kommunaliteetti

3. Millä testeillä voitaisiin tutkia alla kuvattuja tutkimusongelmia (a-d)? Tee valinnat annetun informaation perusteella. Perustele vastauksesi. (8p)

15.12.2014, Tentaattorit: Vesa Väätänen & Sanna Varanka

Vastaa kaikkiin

1. Mitä hyvän kyselyn laatimisessa ja toteuttamisessa pitää ottaa huomioon? Pohdi myös laajemmin itse kerättävän aineiston ja valmiiden aineistojen käytön hyviä ja huonoja puolia. (max 2 sivua) (6p)

2. Selitä lyhtesti (6p)
a) Normatiivinen tutkimus
b) Y = a+bx
c) Kausaliteetti
d) P-arvo
e) Perusjoukko
f) Varianssi

3. Millä testillä/testeillä voitaisiin tutkia alla kuvattuja tutkimusongelmia (a-d)? Tee valinnat annetun informaation perusteella. Prustele
*PITKÄT SEPUSTUKSET ERI TUTKIMUSONGELMISTA, JOITA EI KUKAAN JAKSA TÄHÄN KIRJOITTAA*

17.12.2012, Tentaattorit: Johanna Hautala & Sanna Varanka

1. Kirjoita essee otsikolla ”Valmiit ja itse kerätyt aineistot: erityistarkastelussa kysely”.

Pohdi esittelemiesi aineistojen etuja ja haittoja. Käy läpi kyselytutkimuksen eteneminen ja siinä huomioon otettavat asiat. (6p)

2. Selitä lyhyesti (6p)
a) hypoteettis-deduktiivinen tutkimus
b) perusjoukko
c) faktorilataus
d) multikollineraarisuus
e) diskreettimuuttuja
f) kausaliteetti

3. Mitä seuraassa SPSS-ajossa on tutkittu ja millä menetelmällä? Muotoile hypoteesit ja tulkitse tulokset vaihe vaiheelta (A-I). Mikä on testin/analyysin tulos? Pohdi myös mahdollisia tuloksiin vaikuttavia virhelähteitä ja mahdollisia jatkotoimenpiteitä. (6p)

27.2.2012, Tentaattorit: Johanna Hautala & Helena Tukiainen

Vastaa kaikkiin kysymyksiin.

1. Selitä:
a) keskiluku
b) faktorilataus
c) lineaarinen riippuvuus (piirrä kuva!)
d) nollahypoteesi
e) Kruskal-Wallisin testi
f) suhdeasteikon muuttuja

2. Kirjoita essee otsikolla ”Kvantitatiivinen tutkimusprosessi”

3. Mitä seuraavassa SPSS-ajossa on tutkittu ja millä menetelmällä? Muotoile hypoteesitja tulkitse tulokset vaihe vaiheelta (kuvat a-d). Mikä on testin/analyysin tulos? Pohdi myös mahdollisia tuloksiin vaikuttavia virhelähteitä ja sitä, voisiko kyseistä tutkimusasetelmaa testata myös jollain muulla analyysimenetelmällä?
a) (Kuvassa SPSS-taulukko: ”Tests of normality”)
b) (Kuvassa SPSS-taulukko: ”correlations”)
c) (Kuvassa SPSS:llä tehty hajontakuvio)
d) (Kuvassa SPSS:llä tehty hajontakuvio)

26.11.2007, Tentaattori: Satu Räsänen

1. Lineaaristen regressiomallien käyttö maantieteellisessä tutkimuksessa (Shaw & Wheeler 1999)
2. Hypoteesien muodostaminen maantieteellisessä tutkimuksessa (Shaw & Wheeler 1999)
3. Mistä ja milloin vesinäytteet otetaan (Näpänkankaan/Räsäsen luennot)
4. Mitä seuraavassa SPSS-ajossa on tavoiteltu, ja mikä on testin/analyysin tulos? Muotoile hypoteesit ja tulkitse tulokset vaihe vaiheelta. (Mann-Whitneyn testin tulostus)