Aluekehitys ja -politiikka: syventävät teemat (791642S)

13.12.2016, Tentaattori Heikki Sirviö

Vastaa yhteen kysymykseen kustakin teemasta.
1. Politiikan käsite
a) Mitä Palonen tarkoittaa politiikan neljällä ajalla?
b) Tarkastele politiikan ja vallan suhdetta politiikan toimintakäsitteen kautta
c) Selitä Swyngedouwn käsittelemä paradoksi: kuinka ”ympäristö” on samanaikaisesti poliittisesti mobilisoitu (nostettu politiikan huolenaiheeksi) että epäpolitisoitu (sanan varsinaisessa merkityksessä)?

2. Valtio
a) Mitä Moisio ja Paasi tarkoittavat valtioalueen ”avautumisella”?
b) Mikä on käsitteen tila-aika kiinnitys/ratkaisu (spatio-temporal fix) ydinajatus?

3. Yhteiskunta
a) Arvioi Rosen artikkelin keskeistä väitettä, jonka mukaan ”sosiaalinen” ei ole enää valtiostrategioiden (government strategies) ja hallinnoinnin avainala tai kohde. Kuinka tämä on vaikuttanut valtion tilallisuuteen sekä valtion ja yhteiskunnan suhteen käsittämiseen?
b) Miten Walby pyrkii määrittelemään yhteiskunnan (society) käsitteen uudelleen, mitä hän tarkoittaa ”yhteiskunnallistumisella” (societalization) ja minkälaisen näkökulman tämä avaa politiikan, talouden ja kansalaisyhteiskunnan suhteisiin?

4. Talous
a) Mitä Çalışkan ja Callon tarkoittavat ”taloudellistumisella” (economization)? Miten he kuvaavat talouden ja taloustieteen suhdetta?
b) Arvioi Michellin väitettä, jonka mukaan talous on sosio-teknisen käytännön hiljattainen tulos (recent product of socio-technical practice). Millä tavoin tekniikka, laskeminen ja mittaaminen toimivat yhteen talouden muotoutumisessa hänen tarkastelemansa sähköalan (electricity industry) esimerkin valossa?

15.12.2014, Tentaattorit: Kaj Zimmerbauer ja Juho Luukkonen

Vastaa kolmeen neljästä

1. Aluekehittämispolitiikan eurooppalaistuminen (Mitä eurooppalaistuminen tarkoittaa politiikan tutkimuksessa ja miten sitä voidaan tarkastella? Millä tavalla eurooppalaistuminen näkyy aluekehittämispolitiikassa?)
2. Hallintamentaliteetti ja eurooppalainen aluesuunnitelu. (Tarkastele eurooppalaista aluesuunnittelua hallintamentaliteetti -näkökulmasta)
3. Pohdi sekurisaatio- ja mobiliteetti-intressien ristiriitaa ja niiden vaikutusta rajojen transformaatioon.
4. Vanha, uusi ja epätavallinen regionalismi Euroopassa

1.12.2014, Tentaattorit: Kaj Zimmerbauer ja Juho Luukkonen

Vastaa kolmeen kysymykseen neljästä

1. Aluekehittämispolitiikan eurooppalaistuminen (Mitä eurooppalaistuminen tarkoittaa politiikan tutkimuksessa ja miten sitä voidaan tarkastella? Mllä tavalla eurooppalaistuminen näkyy aluekehityspolitiikassa?)
2. EU:n territorio tilallisena kasaumana (spatial assemblage) (Pohdi Euroopan unionin territorialisuutta assemblage-ajattelun näkökulmasta.)
3. Pohdi sekurisaatio- ja mobiliteetti-intressien ristiriitaa ja niiden vaikutusta rajojen transformaatioon.
4. Valtion transformaatio ja nykyrooli.