Kurssitarjonnasta poistuneet ja vanhat tentit

Aluekehitys ja hankesuunnittelu (79016A)

24.3.2003, tentaattorit Jussi S. Jauhiainen ja Pekka Kauppila

Vastaa kolmeen kysymykseen.
1. Aluepolitiikan kehitys Suomessa 1900- ja 2000-luvulla. Mainitse myös konkreettisia esimerkkejä.
2. Määrittele käsitteet
a. strateginen ajattelu
b. strateginen suunnittelu
c. strateginen johtaminen
3. Aluekehityshankkeiden projektisyklin vaiheet

Aluekehitys ja -politiikka: EU ja Itämeren seutu (792319A)

14.4.2003, Tentaattori Jussi S. Jauhiainen

Vastaa englanniksi, jos mahdollista

1. Uudet teoriat alueellisesta kehityksestä.
2. EU:n rakennerahastojen periaatteet (1+4+2)
3. Esittele kansainvälisen alueellisen yhteistyön projekteja itämeren seudulla

1. New theories of regional development
2. The principles of EU Structural Funds
3. International co-operationin regional development in the Baltic Sea region.

Aluemaantieteellinen tutkimus (791627S)

21.4.2008, Janne Mukkala

1. Mitä Doren Massey tarkoittaa käsitteellään ”global sense of place”?
2. Paikkaa on maantieteessä lähestytty kolmesta näkökulmasta. Mitkä nämä näkökulmat ovat?
3. Miten ”place” eroaa ”spacesta”?

Bio- ja hydrogeografia (790303P)

14.4.2003, Tentaattori Leo Koutaniemi

1. Littoral drift (Strahler & Strahlerin mukaan)
2. Selitä lyhyesti
– OMT-metsätyyppi
– Korridori-ajattelu metsän hoidossa
– Taigan alkuperä ja merkitys
– Outlet (luusua?)
– Mistä rinnesuon ravinteet ovat peräisin
– Miten Rokuan suuret pohjavesivarastot näkyvät luonnossa
3.
– Miksi joet ovat ongelmallisempia kuin järvet veden laadun suhteen?
– Lumen vesiarvo ja sen merkitys käytännön elämälle
– Jokeri (kaksi virkettä): Subtrooppiset sademetsät ja ainavihannat lehtimetsät vastaavat tavallaan toisiaan, vaikka ovat ulkoiselta olemukseltaan erilaiset. Mikä on tämä vastaavuus ja mitkä ovat syy-seuraus suhteet eroavaisuuksiin?
– Kirjoita kuvaan, mitä joen muoto kertoo alustastaan. Miksi Suomessa ei (aina) päde: ”Jokisysteeemi alustansa ilmaisijana” (tai jtsp, kysymykse kirjoitettu muistinvaraisesti)

Geomorfologia ja klimatologia (790102P)

3.3.2003, tentaattori Olavi Heikkinen

1. Millä eri tavoin arktinen alue voidaan rajata? (luennot)
2. Stratosfäärin otsonikerros: mikä sitä uhkaa ja mikä on sen merkitys elämälle (luennot ja kirja)
3. Geoterminen energia ja sen taloudellisen hyödyntämisen mahdollisuudet (kirja)
4. Millä tavoin Perämeren talvinen jääpeite voi rikkoutua ja kasaantua? Kerro periaatteet. (luennot)

24.3.2003

1. Miten ihminen hyödyntää maapallolle tulevaa auringon energiaa, suoraan tai epäsuoraan (kirja)?
2. Tulivuorten kaasupurkaukset
3. Nimeä ja kuvaile lyhyesti tektoniset muodot
4. Mitä tarkoitetaan lämpötilan inversiolla, ja miten se kehittyy?

30.10.2003 Avoin Yliopisto, tentaattori Timo Kumpula

1. Massaliikunnot (luennot ja kirja)
2. Mitkä tekijät vaikuttavat ausingon säteilyn kulkuun ilmakehän läpi? (luennot ja kirja)
3. Miksi jäätiköt etenevät ja perääntyvät? Miten Milutin Milankovitchin taivaanmekaniikkaan perustuva ilmastovaihteluteoria selittää kvartiääriajan jäätiköitymisjaksot? (luennot)
4. Luettele lyhyesti glasigeeniset pinnanmuodot (vain luettelo ei esseetä!) (luennot ja kirja)

29.3.2004, Heikkinen

1. Stratosfäärin otsonikerros – mikä sitä uhkaa ja mikä on sen merkitys maapallon elämälle? (lähinnä kirja)
2. Millä eri perusteilla arktinen alue voidaan rajata? (luento)
3. Mitkä tekijät edistävät rantapalteiden muodostumista? (luento)
4. Miten vulkanismi (tulivuorten purkaukset) vaikuttaa ilmastoon? (luento ja luento)

Muuttuva maaseutu (792608S)

24.3.2003, tentaattori Toivo Muilu

Kuulusteluissa etukäteen 15 kysymystä. 3:n vastattiin
1. Maataloustieteen keskeiset trendit
2. Maaseudun tilastollisen määrittelyn ongelmia
3. Kaupunkilaisten ja maaseudun asukkaiden maaseutukäsitykset
4. Suomalaisen maaseutututkimuksen keskeiset tutkimuskohteet
5. Väestöntiheyden vaihtelu ja sen merkitys maaseutualueille
6. Maaseutualueiden muuttoliike Zelinskyn liikkuvuustransition perusteella
7. Maalemuuttajien ominaisuudet
8. Nuoret ja maaseutu
9. Maaseudun työllisyyden ja elinkeinojen kehitys teollistuneissa maissa
10. Suomen metsäklusteri ja kestävä kehitys
11. Maaseudun huoltosuhdeongelmat
12. Maatalouspolitiikan keskeiset haasteet
13. Yhdentävä maaseutupolitiikka
14. Maaseutu- ja kaupunkipolitiikan yhteensovittaminen
15. Maasutualueiden tulevia kehitysnäkymiä

08.03.2004

Kirjoita esseevastaus neljään tehtävään:
1. Maaseudun määrittelyn lähtökohtia ja ongelmia
2. Miten poikkeavat (vai poikkeavatko) kaupunkilaisten ja maaseudun asukkaiden käsitykset maaseudusta
3. Onko maaseudulla imago-ongelmia?
4. Laajan ja suppean maaseutupolitiikan käsitteistö ja yhdentäminen
5. Sosiaalisen pääoman hyväksikäyttö osallistuvassa kyläsuunnittelussa
6. Maaseudun palvelujen järjestämisen vaihtoehtoja
7. Maaseudun nuoret, katoava kansanosa?
8. Maaseutualueen muuttoliike Zelinskyn liikkuvuustransition perusteella
9. Paluumuutto maaseudun mahdollisuutena
10. Suomen metsäklusteri ja kestävä kehitys
11. Maatalouspolitiikan keskeiset haasteet lähitulevaisuudessa
12. Maaseutuyrittäjyys ja elinkeinorakenteen monipuolistaminen

29.03.2004

Kirjoita esseevastaus neljään tehtävään:
1. Maaseutu tutkimuskohteena
2. Erilaiset maaseudut
3. EU:n maaseutupolitiikka
4. Suomen maaseutupolitiikan kehitysvaiheet ja käsitteistö
5. Asukaskeskeinen kyläsuunnittelu
6. Mitkä ovat maaseudun palveluiden järjestämisen keskeisimmät haasteet tulevaisuudessa?
7. Maaseudun muuttoliike Zelinskyn liikkuvuustransition perusteella
8. Etätyö, paluumuutto ja muut maaseudun mahdollisuudet
9. Suomen metsäklusteri ja kestävä kehitys
10. Maatalouspolitiikan keskeiset haasteet lähitulevaisuudessa
11. Suomen maaseutu 2020

26.04.2004

Kirjoita esseevastaus neljään tehtävään:
1. Mikä on ”maaseutu”
2. Maaseudun muotoutuminen ja kehitysvaiheet
3. Maaseudun tutkimuksen traditiot ja tutkimusteemat
4. Miksi muuttaisit maalle
5. Kaupungin ja maaseudun suhde
6. Menehtyvät ja menestyvät maaseudut
7. ”Maalaisjärkeen” vetoaminen – politiikan väline vai aito idea?
8. Asukaslähtöinen ja -keskeinen kyläsuunnittelu
9. Suomalaisen maaseutupolitiikan käsitteet ja välineet
10. Suomen metsäklusteri ja kestävä kehitys
11. Suomen maatalous ja uudistuva CAP
12. Uutta työtä maaseudulle?
Alkutuotannon edellytykset ja merkitys Suomessa (luennot)
– Miten maaseutua määritellään? (luennot)
– Yrittäjyys maaseudulla (Entrepreneurship: Backing the Risk-Taker, Moseley)
– Paikallisten resurssien hyödyntäminen (Adding value: building on what`s there, Moseley)
– Maaseudun kehittämisen tulosten arviointi (Evaluation: Assessing Achievement, Moseley)

Suunnittelumaantieteen erityisteemat (790350A)

28.1.2008, Tea Remahl

1. Pendeloinnin vaikutukset Suomen alue- ja kaupunkirakenteeseen
2. Aluepolitiikan harjoittamisen keskeiset välineet 2000-luvun Suomessa

23.4.2007

Kirjoina Laakson & Loikkasen Kaupunkitalous ja Economic Geography-lehti 4:2001
1. Mitä asuinalueiden segregaatiolla tarkoitetaan ja mitkä ovat siihen vaikuttavat tekijät?
2. Kaupunkien maapolitiikan keskeiset keinot Suomessa?
3. Paikallisen toimintaympäristön merkitys yritysten innovaatiotoiminnassa

Suunnittelumaantieteen johdantokurssi (790141P)

5.11.2007, tentaattori Jussi Jauhiainen

1. Maakuntakaavan sisältö ja merkitys alueiden käytössä (konkreettisia esimerkkejä maakuntakaavoista ja niiden ympäristöongelmista) (luennot, Jauhiainen & Niemenmaa)
2. Suomen aluepolitiikan kehitys ennen vuotta 1966 (luennot, Jauhiainen & Niemenmaa)
3. Postmodernin suunnittelun tavat (Habermas, Forester, Flyberg, Sandercock) (luennot, Jauhiainen & Niemenmaa, Allmendinger)
4. EU:n aluepoliittiset tavoitteet ja rahoitusvälineet ohjelmakaudella 2007-2013 (luennot, Jauhiainen & Niemenmaa)

15.10.2007, Tentaattori Jussi Jauhiainen

Vastaa kaikkiin neljään kysymykseen (1-2 sivua / kysymys)
1.Yleiskaavan sisältö ja asema maankäytön kehittämisessä. Tuo myös konkreettisia esimerkkejä yleiskaavasta ja seudullisesta yleiskaavasta. (Luennot ja Jauhiainen & Niemenmaa)
2.Suomalaisen aluepolitiikan kehityksen geopolittiinen, puoluepoliittinen ja talouspoliittinen tulkinta. (Luennot ja Jauhiainen & Niemenmaa)
3.Euroopan unionin aluepolitiikan periaatteet ja sen rahoitusvälineet vuosina 2007-2013. (Luennot ja Jauhiainen & Niemenmaa)
4.Modernin suunnittelun teoriat 1950-luvulta 1980-luvulle. (Luennot ja Jauhiainen & Niemenmaa sekä Allmendinger)

2.12.2002, 1-2 sivua / kysymys

1. Suunnitteluteoriat ja -tavat postmodernilla kaudella.
2. Laki alueiden kehittämisestä, aluekehittämisohjelmat ja esimerkkejä osaamiskeskus ohjelmista
3. Mitkä ovat Euroopan Unionin alueellisen kehityksen rahastot? (luennot ja Kosonen ym.)
4. Taylorin näkemys suunnitteluteoriasta New Right’in valtaannousun aikana ja sen jälkeen (Taylor)

7.1.2003, 1-2 sivua / kysymys

1. Mitä on suunnittelu? Esittele erilaisia määritelmiä suunnittelusta ja tarkastele suunnitteluun liittyviä tiedonintressejä Jürgen Habermasin esittämään kolmijakoon perustuen (luennot)
2. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL/1999) sisältö ja merkitys suunnittelussa ja alueellisessa kehittämisessä kunnan (1§, 4§, 5§, 9§), maakunnan (25§, 26§, 31§) tasolla. Arvioi myös 10§ merkitystä suunnittelumaantieteen opintoihin (luennot)
3. Mitkä ovat Euroopan Unionin alueellisen kehittämisen rahastot? (luennot ja Kosonen ym.)
4. Taylorin näkemys suunnitteluteoriasta New Right’in valtaannousun aikana ja sen jälkeen? (Taylor)

10.11.2003

1. Geddes, Howard, Le Corbusier ja Wright suunnittelijoina (luennot ja Taylor)
2. Perustuslain (121§), Kuntalain (1§,2§,5§) ja Maankäyttö- ja rakennuslain (1§,4§,5§,9§) sisältö ja merkitys suunnittelussa ja alueellisessa kehittämisessä paikallistasolla. (luennot)
3. Mitkä ovat Euroopan Unionin alueellisen kehittämisen rahastot sekä mainitse esimerkkejä missä ja mihin niitä käytetään Suomessa. (luennot ja Kosonen ym.)
4. Taylorin näkemys suunnitteluteoriasta New Right´in valtaannousun aikana ja sen jälkeen. (Taylor)

1.12.2003

1. Suunnitteluteoriat postmodernilla kaudella (Habermas, Forester, Flyvbjerg, Sandercock). (luennot ja Taylor)
2. Esittele proseduraalisen, kriittisen ja pragmaattisen suunnitteluteorian pääpiirteet ja millä tavalla näitä modernin suunnittelun teorioita on kritisoitu. (luennot ja Taylor)
3. Aluepolitiikan kehitys Suomessa toisen maailmansodan jälkeisenä aikana Euroopan Unioniin liittymiseen asti (luennot ja Kosonen ym.)
4. Euroopan Unionin itälaajentumisen haasteet alueellisen kehittämisen ja EU:n rakennerahastojen näkökulmasta. (luennot)

19.12.2005, Jussi S. Jauhiainen

1. Paikallinen suunnittelu: esittele kaavoitusjärjestelmä, mukaan lukien ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arviointi (LUENNOT JA KOSONEN ym.)
2. Aluepolitiikan kehitys Suomessa 1990-luvulta nykypäivään asti (LUENNOT JA KOSONEN ym.)
3. Laki alueiden kehittämisestä, aluekehittämisohjelmat ja esimerkkejä osaamiskeskusohjelmista.
4. New Right Planning (ALLMENDINGER)

Suunnittelumaantieteen loppukuulustelu (791610S)

26.4.2004, tentaattori Jussi S. Jauhiainen

1. Liikkuminen ja liikennesysteemit (movement and transport systems): liikkumisen geometriasta verkostoihin
2. Yksilön tilallinen päätöksenteko: normatiivinen ja kuvaileva kehys (Individual spatial decisions in a normative and descriptive frameworks
3. Esittele Friedmannin näkemys siitä, miten suunnittelu ymmärretään neljän suunnitteluteorian (policy analysis, social reform, social learning, social mobilisation) kautta (Friedmann: Planning in the public domain)

Syrjäisen maaseudun kehittäminen

17.12.2007. Tentaattorit: Pentti Malinen ja Toivo Muilu

1. Erittele syrjäisyyden eri osatekijöitä ja arvioi miten ne liittyvät maaseutualueisiin yleensä ja syrjäiseen maaseutuun erikseen. (2-3 sivua)
2. Naisten asema syrjäisellä maaseudulla ja maaseutupolitiikassa (2-3 sivua)